26.735

Invoering van bestuurlijke ophoudingDit voorstel van wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om grote groepen ordeverstoorders bestuurlijk op te houden. Onder ophouden wordt verstaan het voor korte tijd op een bepaalde plaats onderbrengen en vasthouden van de desbetreffende personen, met inbegrip van het overbrengen naar die plaats.

De burgemeester kan besluiten tot het ophouden van groepen als er sprake is van oproerige beweging of van andere ernstige wanordelijkheden, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Oogpunt is het voorkomen dat deze personen de orde (verder) verstoren.

Het voorstel maakt deel uit van een pakket van andere wetsvoorstellen (26.892, 26.519 en 26.825) die het Europees voetbalkampioenschap 2000 in goede banen moeten leiden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 februari 2000 door de Tweede Kamer aangenomen. PvdA, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 april 2000 zonder stemming aangenomen. Groenlinks, D66, Sp en OSF is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 175 van 25 april 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 176 van 26 april 2000.


Kerngegevens

ingediend

17 september 1999

titel

Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • Tot ophouding kan alleen worden overgegaan als de groep ordeverstoorders voorschriften niet naleeft die betrekking hebben op het handhaven van de openbare orde.
  • De maatregel mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is.
  • Een beschikking tot ophouding kan ter toetsing aan de bestuursrechter worden voorgelegd. Bij wijze van voorlopige voorziening doet de president van de rechtbank zo mogelijk nog tijdens de ophouding uitspraak.
  • Hierbij kan hij zich uitspreken over de onmiddellijke invrijheidsstelling van betrokkenen.
  • Doel van de maatregelen is het voorkomen dat (verdere) ordeverstoringen zullen plaatsvinden. Het gaat hierbij om evenementen zoals voetbalwedstrijden met een groot risico op rellen.
  • De bevoegdheid kan van belang zijn tijdens het Europees kampioenschap voetbal voor landenteams medio 2000 in Nederland en België.
  • De bevoegdheid past in een pakket van maatregelen om groepsgeweld tegen te gaan. Dit zelfde doel beoogt het wetsvoorstel (26.519) tot wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht (openlijke geweldpleging).

Documenten