27.206

Regels regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlatenDit wetsvoorstel wijzigt enkele onderwijswetten ter voorkoming en bestrijding van het voortijdig verlaten van het voortgezet onderwijs, het speciaal of het voortgezet speciaal onderwijs of het secundair beroepsonderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs.

Hiermee wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor een integrale aanpak van het voortijdig schoolverlaten geregeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs (23.778) en de Wet op de expertisecentra. Verder moet een school of instelling in de toekomst ook niet-leerplichtige voortijdige schoolverlaters melden bij de gemeente.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 13 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 december 2001 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Invoering persoonsgebonden nummers in het onderwijs (25.828).

De wet is opgenomen in Staatsblad 636 van 20 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2000

titel

Wijziging van de wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • het wetsvoorstel:
    • heeft geen financiële consequenties voor wat betreft de meldplicht voor het bevoegd gezag van scholen en instellingen,
    • is grotendeels de voortzetting van het huidige beleid ten aanzien van de regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC-functie) voortijdig schoolverlaten, zoals geregeld in het Tijdelijke besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten,
    • is een aanvulling op de Leerplichtwet 1969 en maakt de overlapping van het Tijdelijk besluit met de Leerplichtwet 1969 ongedaan.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via