Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
27.293

Wet op het BTW-compensatiefondsDit wetsvoorstel regelt de oprichting van een BTW-compensatiefonds. Uit dit fonds krijgen gemeenten en provincies de BTW die zij betalen terug.

Hierdoor kunnen gemeenten en provincies een betere afweging maken tussen in- en uitbesteden van activiteiten. Uit dit fonds wordt alleen een bijdrage verstrekt ter financiering van de BTW-betalingen, die betrekking hebben op de activiteiten van een gemeente of provincie anders dan als BTW-ondernemer. Het betreft alle inkoop-BTW op niet-ondernemersactiviteiten en niet slechts de BTW bij het uitbesteden van diensten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 januari 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2002 zonder stemming aangenomen. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is de Motie-Boorsma (CDA) c.s. inzake het betrekken van de financiële positie van onder andere herindelings- en plattelandsgemeenten bij de toegezegde evaluatie van de wet (27.293 EK, nr. 217d) ingediend. Deze motie is op 2 juli 2002 met algemene stemmen aangenomen na stemming bij zitten en opstaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 399 van 25 juli 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 400 van 25 uli 2002.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 11 september 2007 de brief van de minister van Financiën van 21 augustus 2007 (EK 27.293, A) ter aanbieding van het rapport van de evaluatie van het BTW-compensatiefonds (bijlage bij EK 27.293, A) aangehouden totdat de notitie over de belastingheffing van overheidsbedrijven of door de overheid gefinancierde lichamen en eerlijke concurrentievoorwaardenPDF-document de Kamer heeft bereikt. Met de aanbieding van dit rapport heeft de minister bovengenoemde motie-Boorsma c.s. uitgevoerd. De commissie heeft op 9 oktober 2007 besloten het rapport en de notitie te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2008 (31.205) en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206) op 10 en 11 december 2007.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2000

titel

Wet op het BTW-compensatiefonds

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2003, met uitzondering voor de regionale openbare lichamen, waarvoor deze wet op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking zal treden


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu