28.013

Belastingplan 2002-I Arbeidsmarkt en inkomensbeleidDit wetsvoorstel wijzigt enige belastingwetten op het gebied van de arbeidsmarkt en het inkomensbeleid en maakt deel uit van het belastingpakket 2002. De maatregelen van het belastingpakket zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen.

Met dit voorstel worden belastingmaatregelen genomen inzake het arbeidsmarktbeleid, de bestrijding van de armoedeval en het beloningsbeleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de overige voorstellen van het belastingplan 2002: 28.014, 28.015, 28.016 en 28.034.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001-I Arbeidsmarkt en inkomensbeleid)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat artikel I, onderdeel Ca, artikel III, onderdeel Ga, en artikel VA terugwerken tot en met 1 januari 2001.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel J, derde lid, en artikel II, onderdeel E, derde lid, in werking met ingang van 1 april 2002.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen K, eerste lid en L, in werking met ingang van 1 juli 2002.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel IA, onderdeel A en B, en artikel IIA in werking met ingang van 1 januari 2003.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treedt van het in artikel I, onderdeel L, opgenomen artikel 8.13, het vierde lid in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.
 • 6. 
  Artikel I en artikel II vinden toepassing nadat afdeling 10.1 van de Wet IB 2001 en artikel 11, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 bij het begin van het kalenderjaar 2002 zijn toegepast.
 • 7. 
  Artikel III vindt toepassing nadat de artikelen 30 en 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2002 zijn toegepast.

Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel stimuleert:

 • de arbeidsparticipatie toetreders door:
  • toetrederskorting,
  • afdrachtvermindering voor werkgevers van toetreders,
  • verhoging combinatiekorting,
  • verhoging leeftijdsgrens van 12 naar 16 jaar in de aanvullende alleenstaande ouderkorting,
 • de arbeidsparticipatie ouderen door:
  • getrapte verhoging arbeidskorting (vanaf 58 jaar),
  • getrapte belastingvrije bonus per jaar (vanaf 58 jaar),
  • korting WAO-premie werkgevers oudere werknemers (vanaf 58 jaar).

Dit voorstel regelt op het gebied:

 • van de armoedeval en het inkomensbeleid:
  • verhoging maximum arbeidskorting,
  • intensivering kinderkorting in verband met afschaffing kindertoeslag in de Huursubsidiewet (HSW),
  • inkomenscompensatiepakket in verband met vervallen koopkrachttoeslag HSW,
 • van arbeidsvoorwaarden:
  • fiscale stimulering flexibele beloningsregelingen,
  • verruiming afdrachtvermindering onderwijs ten behoeve van mensen zonder startkwalificatie,
 • van gehandicapten en chronisch zieken:
  • introductie vermenigvuldigingsfactor buitengewone uitgaven,
  • aftrek ziektekosten inwonende ernstig gehandicapte kinderen ouder dan 27 jaar,
  • codificatie jurisprudentie en besluiten.

Documenten

12