28.014

Belastingplan 2002-III Natuur, milieu en vervoerDit wetsvoorstel wijzigt enige belastingwetten op het gebied van de natuur, milieu en vervoer en maakt deel uit van het belastingpakket 2002. De maatregelen van het belastingpakket zijn themagewijs ondergebracht in vijf afzonderlijke wetsvoorstellen.

Met dit voorstel worden belastingmaatregelen genomen op het gebied van natuur, milieu en vervoer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 november 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend voor wat betreft de onderdelen van dit wetsvoorstel die betrekking hebben op verlaging van de motorrijtuigenbelasting, de accijns op de autobrandstof en de soepele behandeling van het woon-werkverkeer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met de overige voorstellen van het belastingplan 2002: 28.013, 28.015, 28.016 en 28.034.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-III natuur, milieu en vervoer)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdelen D en E in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2002.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel F, in werking met ingang van 1 januari 2002 en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
 • 4. 
  Artikel III, onderdeel B, vindt toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2002 is toegepast.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdelen F, G en K, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, in werking met ingang van 1 januari 2002 en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdelen H, eerste lid, J, derde en vierde lid, en M, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld, en werkt terug tot en met 1 januari 2001. Indien artikel III, onderdelen H, eerste lid, J, derde en vierde lid, of M eerder in werking treden dan artikel XI, onderdelen F, eerste lid, I, of de in onderdeel O opgenomen afdeling 13 van hoofdstuk Va van de Wet belastingen op milieugrondslag van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001), wordt in het in de eerste volzin genoemde besluit bepaald dat onderdelen F, eerste lid, I, of het in onderdeel O opgenomen tweede en vierde lid van artikel 36t van afdeling 13 van hoofdstuk Va van de Wet belastingen op milieugrondslag van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) vervallen.
 • 7. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel III, onderdelen J, tweede lid, N en O, in werking op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2002 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat artikel III, onderdeel J, tweede lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2002.
 • 8. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel III, onderdelen Aa, Ba en Bb in werking op het tijdstip waarop artikel XI van de Wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) in werking treedt.
 • 9. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel VI, onderdelen C tot en met F, in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel regelt op het gebied van:

 • natuur:
  • stimulering natuur/groen (eerste tranche): verruiming herinvesteringsreserve,
 • milieu:
  • continuering DUBO-regeling voor woningen
  • verruiming MIA
  • verhoging afvalstoffenbelasting
  • aanpassingen REB:
   • verhoging WKK-afdrachtskorting in de REB,
   • wijziging WKK-definitie Liberalisering markt duurzame elektriciteit (REB en groencertificaten),
   • reparatie grondslag REB (waterstof),
  • kabinetsstandpunt vaartuigenbelasting en belasting op oppervlaktedelfstoffen,
 • vervoer:
  • uitvoering motie Hofstra/Crone (tweede tranche):
   • verlaging MRB personenauto's (benzine en LPG),
   • accijnsverlaging LPG en laagzwavelige benzine,
   • afschaffing paarse dieselregeling in combinatie met een generieke accijnsverlaging voor diesel,
  • stimulering zuinige personenauto's,
  • continuering faciliteit in de BPM voor elektrische auto's en hybride auto's,
  • veiligheidsbevordering en vergroening lijst vrijgestelde BPM-accessoires,
  • aanpassing inrichtingseisen bestelauto's voor BPM,
  • aanpassingen autokostenfictie (auto van de zaak):
   • versoepeling regime bestelauto's en auto's voor wachtdiensten,
   • aanpassing staffelgrenzen i.v.m. belasten woon-werkverkeerkilometers,
  • aanpassing carpoolregeling,
  • verruiming fietsregeling,
  • afronden belastingvrije kilometervergoeding.

Documenten

13