28.020

Verbod op de drijfjachtDit voorstel wijzigt de Flora- en faunawet en enkele andere wetten.

Het wetsvoorstel beoogt elke vorm van drijven (drijfjacht) op edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen te verbieden en nog slechts een zeer beperkte vorm van drijven (één-op-één, zonder inzet van een hond) op wilde zwijnen toe te staan. Ook wordt een verbod op het bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen voorgesteld met een geclausuleerde ontheffingsmogelijkheid voor gedeputeerde staten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 maart 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 april 2002 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

28 september 2001

titel

Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband met een verbod op de drijfjacht

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten