28.167

Nieuwe regeling concurrentiebedingDit voorstel wijzigt titel 7.10 (arbeidsovereenkomsten) van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de totstandkoming van een nieuwe regeling voor het concurrentiebeding.

In het voorliggende wetsvoorstel worden nieuwe voorwaarden gesteld aan de geldigheid van een concurrentiebeding teneinde de rechtszekerheid te bevorderen, een beter evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van werkgever en werknemer en onnodig beroep op het concurrentiebeding tegen te gaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, LPF en SGP stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 30 mei 2006.

De Eerste Kamer heeft het voorstel na stemming bij zitten en opstaan op 13 juni 2006 verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

17 december 2001

titel

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het concurrentiebeding

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Naast een aantal procesrechtelijke wijzigingen bevat het wetsvoorstel de volgende wijzigingen ten opzichte van de huidige regeling:

  • een (verplicht) door de werkgever aan de werknemer te betalen vergoeding voor de beperking in arbeidskeuze die laatstgenoemde door het beding ondervindt;
  • een beperking van de geldingsduur van het beding tot een jaar;
  • en het vervallen van het beding als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd en bij faillissement;
  • het geografisch en functioneel bereik, waarvoor de beperking geldt, dienen in het beding te worden vermeld, evenals de duur van de beperking en de hoogte van de door de werkgever verschuldigde vergoeding.


Documenten