28.834

Goedkeuring Verdrag over toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenhedenDit wetsvoorstel keurt het Verdrag van Aarhus van 25 juni 1998 met betrekking tot de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden goed. (Trb. 1998, 289PDF-document en Trb. 2001, 73PDF-document). Het Verdrag is totstandgekomen in het kader van de Verenigde Naties. De Europese Gemeenschap is voornemens het Verdrag te ratificeren zodra de relevante bepalingen van het Gemeenschapsrecht zijn afgestemd op de bepalingen van het Verdrag.

Het Verdrag bevat minimumeisen voor de betrokkenheid van burgers in milieuaangelegenheden. Dit Verdrag regelt het recht op de toegang tot milieu-informatie, de inspraak voor het publiek bij de totstandkoming van milieubesluiten en de toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Met dit voorstel is ook het wetsvoorstel Wet uitvoering Verdrag van Aarhus (28.835) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 maart 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2004 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel is plenair gezamenlijk behandeld met het voorstel Wet uitvoering Verdrag van Aarhus (28.835).


Kerngegevens

ingediend

4 april 2003

titel

Goedkeuring van het op 25 juni 1998 te Aarhus totstandgekomen Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

9