28.835

Wet uitvoering Verdrag van AarhusDit wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten ter implementatie van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Trb. 2001, 73).

Met dit voorstel worden de noodzakelijke maatregelen genomen ter uitvoering van het Verdrag. Het treffen van uitvoeringmaatregelen en goedkeuring van het Verdrag zijn vereist voordat het verdrag geratificeerd kan worden. Gezamenlijk met dit voorstel is ook het wetsvoorstel ter Goedkeuring Verdrag over toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden (28.834) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 maart 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 519 van 26 oktober 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 66 van 10 februari 2005.

Dit wetsvoorstel is plenair gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Goedkeuring Verdrag over toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter bij milieuaangelegenheden (28.834).


Kerngegevens

ingediend

4 april 2003

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten (Wet uitvoering Verdrag van Aarhus)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

  • Waarschijnlijk moet ook het EG-verdrag gewijzigd worden om milieu- en natuurbeschermingsorganisaties toegang tot de Europese rechter te geven met betrekking tot besluiten van communautaire instellingen. Wanneer de communautaire regelgeving met het verdrag in overeenstemming is gebracht kan ook de Europese Gemeenschap ratificeren.

Documenten

10