Dit wetsvoorstel vervangt de verschillende regelingen om mensen die niet zelfstandig door middel van arbeid in hun bestaan kunnen voorzien, te helpen met het zoeken naar werk en zo nodig met inkomensondersteuning. Het voorstel komt in de plaats van de Algemene Bijstandswet (Abw), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW), het Besluit in- en doorstroombanen (ID-besluit) en de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ (WFA). De intrekking van de Abw, de WIW, het ID-besluit en de WFA wordt geregeld in de Invoeringswet Wet werk en bijstand (28.960).

In de nieuwe wet ligt de nadruk op het realiseren van werk boven inkomen, wat een zo effectief mogelijk stelsel van regelingen vraagt. Het belang van een op arbeidsparticipatie en reïntegratie gerichte aanpak, laat onverlet dat de inkomenswaarborg een kernfunctie blijft. De centrale verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de reïntegratie van bijstandsgerechtigden ligt bij de gemeenten, die hiervoor een eigen budget krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 2 september 2003 aangenomen. D66, VVD, CDA, SGP en LPF stemden vóór.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK, 294 en nota van verbetering EK, 294a) op 7 oktober 2003 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, SP en de leden Rabbinge, mw. Tan, Witteveen, mw. Sylvester en Middel (allen PvdA) stemden tegen. Tijdens de behandeling zijn zes moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 28 oktober 2003.

Op 27 april 2003 werd in aanwezigheid van de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor de Eerste Kamercommissie SZW een technische briefing over de verbetering objectief verdeelmodel Wet werk en bijstand verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 2003

titel

Vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten (Wet werk en bijstand)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel kent de volgende uitgangspunten:

  • de eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal;
  • de gemeenten zijn zo goed mogelijk toegerust om de burger op weg te helpen naar werk en inkomen. Indien nodig bieden zij daarbij een inkomenswaarborg;
  • de regelgeving is zo ingericht dat de gemeenten een zo groot mogelijke beleidsruimte en beleidsverantwoordelijkheid hebben om het doel van de wet te realiseren.

Documenten

27