29.000

Wet bestuurlijke boete ArbeidstijdenwetDit voorstel van wet vervangt de huidige strafrechtelijke handhaving in de Arbeidstijdenwet deels door bestuursrechtelijke handhaving via het systeem van de bestuurlijke boete. Hoofdstuk 10 van de Arbeidstijdenwet was daar reeds voor gereserveerd.

De regering ziet in de bestuursrechtelijke handhaving van de Arbeidstijdenwet een belangrijk instrument voor een lik-op-stuk-beleid, waardoor de effectiviteit van het toezicht en de handhaving verbeterd kan worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 mei 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2004 als hamerstuk gedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 323 van 13 juli 2004.

De inwerkingtreding van artikel VI is opgenomen in Staatsblad 478 van 28 september 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 488 van 30 september 2004.


Kerngegevens

ingediend

14 augustus 2003

titel

Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving en de daarmee samenhangende bepalingen (Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De Arbeidstijdenwet kent een dubbel normenstelsel: een standaardnorm en een overlegnorm. Alle standaardnormen bij elkaar worden de standaardregeling genoemd en alle overlegnormen bij elkaar de overlegregeling.

In beginsel geldt de standaardregeling. Van de normen van de standaardregeling kan alleen worden afgeweken via een collectieve regeling (collectieve arbeidsovereenkomst, rechtspositieregeling of schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan).

Voor afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst en de normen van de standaardregeling enerzijds en de collectieve afspraken binnen de overlegregeling anderzijds is aangesloten bij de civielrechtelijke handhaving.

Handhaving van de normen in het kader van de overlegregeling loopt thans via het strafrecht. Dit wetsvoorstel is erop gericht om de huidige strafrechtelijke handhaving in de Arbeidstijdenwet deels te vervangen door bestuursrechtelijke handhaving via het systeem van de bestuurlijke boete. Een van de redenen om hiertoe over te gaan is het handhavingstekort.Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via