29.036

Richtlijn factureringDit voorstel implementeert EG-richtlijn 2001/115/EGPDF-document van 20 december 2001 tot wijziging van richtlijn 77/388/EEG (Zesde richtlijn) ter vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW-facturering.

Met dit voorstel worden de regels op het gebied van de factuurplicht, factuurgegevens, elektronische facturering en de opslag van de facturen voor BTW-doeleinden geharmoniseerd. Deze vereenvoudiging van de regelgeving verbetert de werking van de interne markt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 november 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling vond plaats op 8 en 9 december 2003. Het voorstel is op 16 december 2003 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met Belastingplan 2004 (29.210), Overige fiscale maatregelen 2004 (29.035), Materiële implementatie initiatiefwetsvoorstel Hillen (29.209), Technische Herstelwet 2003 (29.026) en de Begrotingsstaat BTW-Compensatiefonds 2004 (29.200 G).

De wet is opgenomen in Staatsblad 530 van 29 december 2003.


Kerngegevens

ingediend

10 september 2003

titel

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 met het oog op de vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de ter zake van de facturering geldende voorwaarden op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (richtlijn facturering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2004


Documenten