29.436

Wijziging Ambtenarenwet in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteitDit wetsvoorstel heeft tot doel de integriteit binnen de overheid te bevorderen. Het verplicht het bevoegd gezag van centrale én decentrale overheidsorganisaties te zorgen voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed ambtelijk handelen. De code kan toegesneden worden op de eigen lokale situatie. Tevens is in het wetsvoorstel een verplichting opgenomen een integriteitsbeleid te voeren en de ondernemingsraad daarover jaarlijks te informeren.

De regering wil met de nieuwe maatregelen een belangrijke impuls geven aan het streven naar een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare overheid. Een eerste wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit is in 2003 in werking getreden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 maart 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 695 van 28 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

21 februari 2004

titel

Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten