29.468

HavenbeveiligingswetDit wetsvoorstel geeft uitvoering aan Verordening (EG) nr. 725/2004PDF-document van 31 maart 2004 ter verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Aangezien een geëigend wettelijk kader ontbreekt, is voor de Nederlandse zeehavens een nieuwe wet noodzakelijk.

Het wetsvoorstel heeft alleen betrekking op havenfaciliteiten. De bepalingen ten aanzien van zeeschepen worden geïmplementeerd in de Scheepvaartverkeerswet, het Schepenbesluit 2004 en door middel van een ministeriële regeling onder de Wet havenstaatcontrole. De Minister van Verkeer en Waterstaat wordt aangewezen als nationale autoriteit voor de maritieme beveiliging, met coördinerende bevoegdheden. De burgemeester wordt aangewezen als Havenbeveiligingsautoriteit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 juni 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

12 maart 2004

titel

Uitvoering van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (Havenbeveiligingswet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat indien de datum van uitgifte op 29 juni 2004 of een eerder tijdstip is gelegen, artikel 11 met ingang van 1 juli 2004 in werking treedt.


Hoofdlijnen

Internationaal is overeenstemming bereikt over uniforme internationale regelgeving op het gebied van maritieme beveiliging (security). Het in 1974 tot stand gekomen Internationale Verdrag tot beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea / SOLAS) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is aangepast en uitgebreid met een nieuwe 'International Ship and Port Facility Security Code' (ISPS-Code). De Europese Unie heeft door middel van de Verordening de wijzigingen in het SOLAS-Verdrag en de nieuwe ISPS-Code overgenomen. Er is voorzien in een systeem van maatregelen, waardoor de beveiliging van de Europese zeehavenfaciliteiten en de zeeschepen onder de vlag van een van de EU-lidstaten structureel op een hoger niveau zal worden gebracht.Documenten