29.498

Wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswettenDit wetsvoorstel schaft met het oog op de invoering van een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel de verplichte herbeoordelingen in de arbeidsongeschiktheidswetten af.

Met dit voorstel wordt de wettelijke herbeoordeling vervangen door een éénmalige herbeoordeling waarbij uitkeringsgerechtigden op basis van leeftijd worden opgeroepen voor een herbeoordeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2004 zonder stemming aangenomen. PvdA, SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 416 van 2 september 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 433 van 2 september 2004.


Kerngegevens

ingediend

2 april 2004

titel

Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (wet wijziging systematiek herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met dien verstand dat artikel VI terugwerkt tot en met 1 januari 2004. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Hoofdlijnen

 • Deze herbeoordelingen vinden, gespreidt over een aantal jaren, plaats op grond van de huidige arbeidsongeschiktheidswetten en met een aangepast Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten.
 • Arbeidsongeschikten van 55 jaar en ouder kunnen een professionele herbeoordeling krijgen op grond van het huidige Schattingsbesluit.
 • Oudere arbeidsongeschikten met kansrijke reïntegratieperspectieven kunnen om reïntegratie-activiteiten of een herbeoordeling vragen.
 • Deze cohortsgewijze (groep individuen met een gemeenschappelijk kenmerk) herbeoordelingen hebben geen betrekking op arbeidsongeschikten
  • die geboren zijn voor of op 1 juli 1949,
  • die nog onder het oude arbeidsongeschiktheidscriterium vallen van voor de Stelselherziening van 1987,
  • die nog onder het zogenaamde middencriterium vallen van voor de invoering van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA) in 1993,
  • die recht hebben op een uitkering op grond van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (BIA).


Documenten