29.579

Goedkeuring verdrag inzake arbitrage spoorlijn IJzeren RijnDit wetsvoorstel regelt de goedkeuring van het tussen Nederland en België gesloten verdrag inzake arbitrage betreffende de spoorlijn IJzeren Rijn, het Nederlandse deel van de spoorweg tussen Antwerpen en Duitsland (Trb. 2003, 138)PDF-document.

Het verdrag voorziet in arbitrage over de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de voorzieningen die moeten worden getroffen voor de reactivering van de IJzeren Rijn en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat in het bijzonder om milieubeschermende maatregelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 november 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, Groep Wilders, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 mei 2005 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van de PvdA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2004

titel

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake arbitrage betreffende de spoorlijn «IJzeren Rijn»; 's-Gravenhage, 22/23 juli 2003

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet, met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

22