29.718

Maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsectorDit wetsvoorstel beoogt een maximum te stellen aan de lasten van het vangnet-Ziektewet die voor rekening komen van de uitzendsector. Tevens bevat het een aantal overige wijzigingen van, en in verband met, de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003.

Deze overige wijzigingen hebben met name betrekking op de vormgeving van de verhaalsregeling, het vervallen van de verlenging van de loondoorbetalingsverplichting in de specifieke situatie van zieke zeelieden die onder het Wetboek van Koophandel (WvK) vallen en het vervallen van ziekmelding nieuwe stijl.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2004 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 731 van 29 december 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 732 van 29 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

18 augustus 2004

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met maximering van de ziekengeldlasten in het wachtgeldfonds voor de uitzendsector en wijziging van enige andere wetten in verband met de Wet verlening loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In het koninklijk besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet


Documenten