29.877

Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van AarhusDit wetsvoorstel implementeert de EG-richtlijn toegang tot milieu-informatiePDF-document en de EG-inspraakrichtlijnPDF-document. Dit voorstel is een aanvulling op de reeds in de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus genomen maatregelen.

Met dit voorstel wordt de openbaarheids- en het inspraakregime aangepast. Daarnaast worden, voor de implementatie van de EG-inspraakrichtlijn, de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage 1994 gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 november 2004

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41) en van richtlijn nr. 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 156) (Implementatiewet EG-richtlijnen eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

 • De definitie van "milieu-informatie" wordt uitgebreid. Hierdoor worden natuur en kustgebieden, voortgangsverslagen over de toepassing van milieuwetgeving alsook de verontreiniging van de voedselketen expliciet onder die definitie gebracht.
 • Bij de toegang tot milieu-informatie moet rekening worden gehouden met de voorkeur van de verzoeker wat betreft de vorm van de informatieverschaffing.
 • De openbaarheid van emissiegegevens bij toepassing van de uitzonderingsgrond inzake bedrijfs- en fabricagegegevens wordt door de EG-richtlijn toegang tot milieuinformatie verbreed tot een specifiek aantal andere gronden.
  • Het vertrouwelijk karakter van handelen van overheidsinstanties,
  • de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens,
  • vrijwillig verstrekte informatie en de bescherming van het milieu.
 • Introductie van enkele bepalingen omtrent kwaliteit van milieu-informatie.


Documenten

13