30.145

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheidingDit wetsvoorstel wijzigt het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Rechtsvordering ter bevordering van het ouderschap na een scheiding. Het wetsvoorstel verplicht ouders tot het opstellen van een ouderschapsplan. In dit plan moeten afspraken gemaakt worden over verzorging en opvoeding van kinderen als ouders gaan scheiden.

Het voorstel is er op gericht dat ouders vroegtijdig nadenken over de invulling van het ouderschap na scheiding en hierover afspraken maken om onnodige conflicten te voorkomen. Het wetsvoorstel gaat ervan uit dat beide ouders na de scheiding gezamenlijk verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Daarnaast wordt ook de zogenaamde flitsscheiding afgeschaft. Het is niet langer mogelijk een huwelijk via de burgerlijke stand om te zetten in een geregistreerd partnerschap en dat vervolgens buiten de rechter om te beëindigen.

Op 1 juli 2004 is het Initiatiefvoorstel-Luchtenveld wet beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap (29.676) over hetzelfde onderwerp ingediend. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 20 juni 2006 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van D66 stemde voor.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, PvdD, ChristenUnie, SGP, PVV en CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 18 november 2008. Tijdens de behandeling is de Motie-Strik (GroenLinks) c.s. over een structurele basis voor succesvolle omgangsondersteunende voorzieningen (EK 30.145, G) ingediend. Het wetsvoorstel is op 25 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van GroenLinks, VVD en D66 stemden tegen. De motie-Strik (GroenLinks) is op 25 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van VVD, ChristenUnie en SGP stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

9 juni 2005

titel

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

39