30.229

Tijdelijke vervanging van Kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekteDit wetsvoorstel wijzigt enige wetten waardoor uitvoering kan worden gegeven aan artikelen 57a en 129, derde lid van de Grondwet zodat leden van de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden bij zwangerschap of ziekte tijdelijk vervangen kunnen worden. Hierdoor worden vrouwen in staat gesteld beter gebruik te maken van het passief kiesrecht.

Het betreft met name procedurele bepalingen over de wijze waarop het tijdelijk ontslag en de vervanging geschiedt en, ten aanzien van de Kamerleden, de daarbij behorende financiële en rechtspositionele voorzieningen. De daadwerkelijk wijziging van de Grondwet is geregeld in de wetsvoorstellen Wijziging Grondwet inzake tijdelijke vervanging van kamerleden, statenleden of raadsleden in verband met zwangerschap, bevalling of ziekte (28.051) in eerste lezing en wetsvoorstel (28.727) in tweede lezing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 maart 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, ChristenUnie en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 5 september 2006 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SGP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

6 september 2005

titel

Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

1 Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

2 Indien deze wet in werking treedt voor 8 februari 2009, treden de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet in werking op het tijdstip dat deze wet in werking treedt


Documenten

15