30.553

Verbetering mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheidDit wetsvoorstel brengt een aantal wijzigingen aan in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv). Het betreft onder meer de invoering van een verplichting tot gegevensverstrekking door bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen bestuursorganen en categorieën personen en instanties in de sectoren financiële dienstverlening en vervoer, de beschikbaarstelling van geautomatiseerde gegevensbestanden door de desbetreffende bestuursorganen en aangewezen instanties ten behoeve van data-analyse en het bevorderen of treffen van maatregelen ter bescherming van door een dienst te behartigen belangen.

De voorstellen beogen bij te dragen aan de vergroting van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de taken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.553, A) is op 16 oktober 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD, Christenunie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit wetsvoorstel bij brief van 17 maart 2011 (EK 30.553, F) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

9 mei 2006

titel

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten