Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2007 op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infrastructuur, milieu en mobiliteit, de aanpassing van de omzetbelasting aan Europese jurisprudentie en de werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang.

Een integraal pakket aan maatregelen ter verbetering van het fiscale ondernemingsvestigingsklimaat is opgenomen in het wetsvoorstel Werken aan winst (30.572).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 december 2006 zonder stemming aangenomen. De fractie van GroenLinks is daarbij aantekening verleend. De plenaire behandeling vond plaats gezamenlijk met het wetsvoorstel Wijzigingsplan "Paarse krokodil" (30.577).

De wet is opgenomen in Staatsblad 682 van 22 december 2006.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën besprak op 9 oktober 2007 de notitie inzake de belastingplicht van overheidsbedrijven (TK 31.213, nr. 1PDF-document). De commissie heeft besloten de notitie te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2008 (31.205) en het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206) op 10 en 11 december 2007.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2006

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, O, en P, en artikel IV, onderdelen H, I, en J, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting2001 bij het begin van het kalenderjaar 2007 is toegepast.
 • 2. 
  Het ingevolge artikel I, onderdeel D, ingevoegde artikel 3.78a van de Wet inkomstenbelasting 2001 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot de belastingplichtige die na 31 december 2006 ondernemer wordt.
 • 3. 
  Het ingevolge artikel V gewijzigde artikel 24 van de Successiewet 1956 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot belastbare feiten in de zin van de Successiewet 1956 die zich hebben voorgedaan op of na 1 januari 2007.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid werken de artikelen I, onderdelen F en G, VI, onderdelen A, C, E en J, en VII terug tot en met 1 januari 2006.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid werken de artikelen I, onderdeel K, en III terug tot en met 9 mei 2006.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen X, XI, onderdelen A en E, en XII, onderdeel B, in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.
 • 7. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XI, onderdelen B, C en D, en XII, onderdeel A, in werking met ingang van 1 april 2007.
 • 8. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen I, J en R, in werking op het hetzelfde tijdstip als waarop de artikelen IV en VI van het bij koninklijke boodschap van 25 november 2005 ingediende voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs), Kamerstukken II 2005/06, 30 387, in werking treden.

Hoofdlijnen

Indeling Belastingplan 2007:

Arbeidsmarkt- en inkomensbeleid

Lastenverlichting gezinnen:

 • Aanpassing tarieven eerste en tweede schijf
 • Verhoging algemene heffingskorting
 • Verhoging arbeidskorting
 • Maatregelen op het terrein van stages en scholing van werkenden
 • Uitbreiding aftrek scholingsuitgaven voor studenten
 • Regeling dienstverlening aan huis
 • Tijdelijke verlaging tarief box 2

Economische infrastructuur

 • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
 • Volledige afdrachtvermindering zeevaart voor buitenlandse zeevarenden

  Innovatie

  • Margeregeling en berekening uurloon WBSO
  • BTW-vrijstelling detacheren wetenschappelijk personeel

Milieu en Mobiliteit

 • Richtlijnconforme aanpassing definitie energie-intensief
 • Toepassing energiebelasting bij aanwending aardgas voor transportdoeleinden
 • Introductie tijdsevenredige BPM voor grensoverschrijdende lease van autos
 • Vereenvoudiging MRB voor motoren
 • Omzetting enkele kleine vrijstellingen MRB

Overige maatregelen

 • Aanpassing terbeschikkingstellingsregeling
 • Omzetting mantelzorgerkorting
 • Vereenvoudiging artiesten- en beroepssportersregeling
 • Beëindiging Adviescommissie fiscale behandeling pensioenen
 • Voortzetting tijdelijke regelingen loonbelasting
 • Verlaging tarief successie- en schenkingsrecht
 • Aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting voor wijkontwikkelingsmaatschappijen
 • Aanpassing voedingspercentage Fonds economische structuurversterking
 • Vereenvoudiging drempel buitengewone uitgaven

  BTW-pakket

  • Aanpassing BTW-vrijstelling thuiszorg aan Wet maatschappelijke ondersteuning
  • Richtlijnconforme aanpassing BTW levende dieren

Omzetbelasting - aanpassing aan Europese jurisprudentie

Werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang (Dit onderwerp was oorspronkelijk opgenomen in het door de regering op 27 juni 2006 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband met de invoering van een heffing ter financiering van een werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang' (30.613). De regering heeft per brieven van 25 augustus 2006PDF-document en 19 september 2006PDF-document laten weten de inhoud van dat wetsvoorstel op te nemen in het Belastingplan 2007 en om die reden het wetsvoorstel 30.613 in te trekken)Documenten

23