30.815

Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeerDit wetsvoorstel wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer.

Met dit voorstel wordt het mogelijk dat advocaten voortaan zelf bij iedere rechtbank en bij elk gerechtshof alle proceshandelingen kunnen verrichten en is bijstand van een procureur niet meer vereist. Om mogelijke werklaststijging bij de griffies op te vangen wordt een bepaling voorgesteld met betrekking tot het elektronisch verzenden van verzoeken, mededelingen en processtukken tussen gerechten en advocatuur.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 februari 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 maart 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

1 februari 2007

titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Advocatenwet en andere wetten in verband met het afschaffen van het procuraat in burgerlijke zaken en de invoering van elektronisch berichtenverkeer (Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten