30.863

Goedkeuring Verdrag met het Vlaams Gewest inzake gemeenschappelijk nautisch beheer in het ScheldegebiedDit wetsvoorstel strekt tot goedkeuring van het Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen inzake het gemeenschappelijk te voeren nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)PDF-document. Het verdrag, over het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (GNB), betreft de gezamenlijke zorg van Nederland en Vlaanderen voor de afwikkeling van een veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

Het Verdrag is samen met drie andere verdragen inzake het Schelde-estuarium op 21 december 2005 te Middelburg ondertekend (Goedkeuringswetsvoorstellen 30.862, 30.864 en 30.866).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 30.863, nr. 2) is op 18 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tijdens de debatten op 1 en 8 juli is een vijftal moties ingediend. De afhandeling van de moties vond plaats op 8 juli 2008.

De Eerste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft bij brief van 21 oktober 2008 het rapport van de commissie Nijpels "Wennen aan de Westerschelde : advies commissie natuurherstel Westerschelde, alternatieve voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder" (TK 30.862 nr. 22 ) ontvangen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 13 oktober 2009 heeft de minister president gemeld, dat het kabinet op 9 oktober 2009 tot de conclusie is gekomen dat buitendijkse alternatieven onvoldoende zijn om het vereiste natuurherstel te realiseren en dat daarom is gekozen voor ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder.


Kerngegevens

ingediend

4 november 2006

titel

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten