30.888

Wijziging Havenbeveiligingswet betreffende het verhogen van de veiligheid van havens en de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteitenDit wetsvoorstel implementeert de EG-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens in de Havenbeveiligingswet (2005/65/EGPDF-document) en met dit voorstel wordt nader uitvoering gegeven aan EG-verordening van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (725/2004PDF-document).

Met dit voorstel wordt de havenveiligheid verhoogd. De verordening is voor wat de landzijde betreft nog alleen gericht op de veiligheid van havenfaciliteiten. De richtlijn is gericht op de veiligheid van de haven voor zover het betreft de werken en voorzieningen daarvan ten behoeve van het commerciële vervoer over zee. In het wetsvoorstel omvat de definitie van haven nu alle werken en voorzieningen ten behoeve van het commerciële vervoer over zee, zowel aan de zeezijde als aan de landzijde. Zowel aan de zeezijde als aan de landzijde zijn dat de anker- en ligplaatsen voor schepen, waar goederen kunnen worden overgeslagen of passagiers aan, dan wel van boord kunnen gaan. Daarnaast wordt de mogelijkheid opgenomen om havengerelateerd gebied aan te wijzen. Er moet een havenveiligheidsbeoordeling en op basis daarvan een havenveiligheidsplan worden opgesteld. Daarnaast worden een autoriteit voor havenveiligheid, een havenveiligheidsfunctionaris en een erkende veiligheidsorganisatie aangewezen. Het toezicht en de handhaving worden op dezelfde wijze vorm gegeven als de regels die ter uitvoering van de verordening in de Havenbeveiligingswet zijn opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 april 2007 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2007 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 179 van 30 mei 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 207 van 12 juni 2007.


Kerngegevens

ingediend

24 november 2006

titel

Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten