30.913

Wet markttoezicht registerloodsenDit wetsvoorstel regelt de kostengeoriënteerde tarieven en afbouw van de kruissubsidiëring tussen de verschillende regio's en scheepsklassen.

Het wetsvoorstel bevat een regeling van het markttoezicht op het Loodswezen door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de toedeling van bevoegdheden aan de NMa, de grondslagen van de loodsgeldtariefstructuur, de wijze van vaststelling van dat tarief en de grondslag voor de periodieke evaluaties. Dit wetsvoorstel is het gevolg van het kabinetsbesluit over de vaststelling van een overgangsregime, voorafgaande aan de beslissing tot het introduceren van marktwerking bij het beloodsen van zeeschepen van 18 juni 2004 (TK 24.036, nr. 302PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juni 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van SP en PvdD stemden tegen. Tijdens de plenaire behandeling op 11 december 2007 is de motie-Hendrikx (CDA) c.s inzake het verkrijgen van inzicht in het voorgenomen rijksbeleid ten aanzien van het loodswezen (EK 30.913, E) ingediend. De motie is op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2006

titel

Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet markttoezicht registerloodsen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

33