31.013

Vervallen Grondwetsbepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en provinciale statenDit voorstel bevat de tweede lezing voor het veranderen van de grondwet en strekt ertoe de grondwettelijke regeling van het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten te deconstitutionaliseren door artikel 125, derde lid, van de Grondwet te laten vervallen.

Het overwegingsvoorstel 29.978 is op 31 oktober 2006 door de Eerste Kamer aangenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van de SGP en de ChristenUnie stemden tegen.

De plenaire behandeling op 17 juni 2008 vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Vervallen Grondwetsbepaling inzake kiesrechtuitsluiting van wilsonbekwamen (31.012).

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 25 maart 2009 een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken gezonden over de toezeggingen over de opdracht aan de staatscommissie Grondwet.


Kerngegevens

ingediend

20 april 2007

titel

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten