Dit wetsvoorstel heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing moet en kan volgens het kabinet beter. Hoewel veiligheid bij uitstek een lokale verantwoordelijkheid is, zijn veel gemeenten te klein om een ramp of crisis te bestrijden. Door de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de politie op regionaal niveau bijeen te brengen wordt niet alleen de slagkracht vergroot, maar wordt ook eenheid, eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt.

Het voorstel biedt de grondslag voor het instellen van een gemeenschappelijke regeling waaraan de uitvoering van brandweertaken en taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen worden opgedragen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat het regionale bestuur een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis door zowel afstemming tussen partners binnen de veiligheidsregio als daarbuiten te organiseren en faciliteren. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt daarvoor een GHOR-organisatie in. De veiligheidsregio heeft dezelfde schaal als de politieregio. Dat maakt ook samenwerking met de politie makkelijker.

Het voorstel integreert de Brandweerwet 1985, de Wet van 1 november 2007 tot wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van de kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken van het Nederlands instituut fysieke veiligheid (30.875), de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wet GHOR) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo), de wetten die op dit moment de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de rampenbestrijding regelen. Deze wetten worden ingetrokken. Onderwerpen met betrekking tot de ambulancezorg worden geregeld in het voorstel voor een Wet ambulancezorg (29.835).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.117, A) is op 23 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 9 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen. De motie-Hermans (VVD) c.s. over het bevorderen van geïntegreerde meldkamers van meerdere veiligheidsregio’s / politieregio’s (EK 31.117, E) is op 9 februari 2010 aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, PvdD, D66, GroenLinks en de fractie-Yildirim stemden voor. Ook de motie-Hendrikx (CDA) c.s. over de bijzondere positie van de commissaris van de Koningin in het kader van landsgrensoverschrijdende samenwerking (EK 31.117, F) is op 9 februari 2010 aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, D66, GroenLinks en de fractie-Yildirim stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft bij brief van 13 oktober 2009PDF-document de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een toelichting op aspecten van het wetsvoorstel Aanpassingswet veiligheidsregio's (31.968). De minister heeft deze brief beantwoord, tegelijkertijd met de aanbieding van de memorie van antwoord (EK 31.117, C herdruk).

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 1 april 2008 besloten de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 maart 2008 (EK 31.200 VII, E met bijlagen) inzake de toezegging een aantal normen voor de rampenbestrijding te ontwikkelen te betrekken bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

De Eerste Kamercommissie voor VROM/WWI heeft op 11 november 2008 de brief van 6 november 2008 van de regering met de reactie op het advies van de Commissie Herziening handhavingstelsel VROM-regelgeving (Commissie Mans) (EK 31.700 XI, A) besproken. In deze brief is op een aspect van veiligheidsregio's ingegaan.


Kerngegevens

ingediend

21 juli 2007

titel

Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio's)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

57
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-57] documenten