31.131

Wijziging Wet op het financieel toezicht in verband met toezicht op herverzekeraarsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de EG-richtlijn 2005/68/EGPDF-document betreffende herverzekering. Onder herverzekering wordt verstaan een overdracht van risico van een directe verzekeraar naar een herverzekeraar, of van de ene herverzekeraar naar een andere herverzekeraar. Herverzekeraars handelen uitsluitend met professionele partijen niet met consumenten.

Het doel van dit voorstel is om in Nederland een systeem van direct toezicht op herverzekeraars te introduceren. Het toezicht wordt gehouden op herverzekeraars die in de lidstaat van herkomst een vergunning hebben gekregen en daarmee ook activiteiten in de andere lidstaten mogen verrichten. De richtlijn schrijft minimumnormen voor, waarbij de lidstaten de mogelijkheid hebben om aanvullende voorschriften vast te stellen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 maart 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 juli 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2007

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten