31.393

Afschaffen van het raadgevend burgemeestersreferendumDit wetsvoorstel strekt tot afschaffing van het raadplegend burgemeestersreferendum zoals dat geregeld was in de artikelen 61, 61c en 61e van de Gemeentewet.

Reden is dat het burgemeestersreferendum ten onrechte de suggestie van een verkiezing heeft gewekt, terwijl de positie van de burgemeester in het lokaal bestuur hem of haar geen ruimte biedt om een eigen beleidsprogramma te presenteren. Het burgemeestersreferendum is niet bevorderlijk gebleken voor de status van het ambt van burgemeester.

Ook is de behoefte aan deze bijzondere vorm van volksraaadpleging zowel bij gemeenteraden als burgers gering gebleken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, nr. 2PDF-document) op 18 november 2008 aangenomen. De fracties van de SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2008 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 maart 2008

titel

Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het raadplegend burgemeestersreferendum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten