31.423

Goedkeuring Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de lidstaten van de EG en MontenegroDoor de totstandbrenging van verdragsrechtelijke betrekkingen met Montenegro in de vorm van deze Stabilisatie- en associatieovereenkomst (Trb. 2007, 224PDF-document) wordt voorzien in brede samenwerking en krijgt de integratie van Montenegro in de Europese structuren een nieuwe impuls.

Het verdrag omvat met name de volgende componenten: totstandbrenging van een geformaliseerd kader voor een politieke dialoog met Montenegro (1), intensievere regionale samenwerking (2), stimulering van de economische en handelsbetrekkingen met het vooruitzicht op totstandkoming van een vrijhandelsgebied voor goederen en diensten na een overgangsperiode van vijf jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst (3), regeling van het verkeer van werknemers, vrijheid van vestiging, verlening van diensten, lopende betalingen en kapitaalverkeer (4), verbintenis van Montenegro om zijn wetgeving af te stemmen op die van de EG, met name voor belangrijke onderdelen van de interne markt (5), bepalingen inzake samenwerking met Montenegro op een groot aantal gebieden waaronder justitie, vrijheid en veiligheid (6) en totstandbrenging van een specifiek institutioneel kader in de vorm van instelling van een Stabilisatie- en associatieraad die op de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst toeziet (7). In de Overeenkomst tenslotte is specifiek aandacht besteed aan de verplichting om volledig samen te werken met het Joegoslavië Tribunaal, de strijd tegen georganiseerde misdaad en terrorisme.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK 31.423, nr. 2PDF-document) op 18 november 2008 aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 2008 als hamerstuk afgedaan. 

De wet is opgenomen in Staatsblad 15 van 20 januari 2009.


Kerngegevens

ingediend

11 april 2008

titel

Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten