31.467

Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlastDit wetsvoorstel bevat voorstellen om preventieve instrumenten in te zetten om gedragingen die zeer belastend zijn voor de omgeving te voorkomen. In Nederland is reeds gedurende langere tijd sprake van onaanvaardbare vormen van overlast, met name in de steden en rond wedstrijden in het betaalde voetbal. Het ziet er niet naar uit dat deze ernstige overlast binnen afzienbare tijd zal afnemen of verdwijnen. 

Dit voorstel draagt bij aan de aanpak van overlast en verloedering die onderdeel is van het project Veiligheid begint bij Voorkomen. Ook komt het wetsvoorstel tegemoet aan de behoefte aan een 'voetbalwet' met nieuwe mogelijkheden voor een stadion- of gebiedsverbod en een meldingsplicht ter bestrijding van voetbalvandalisme.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is (EK 31.467, A) op 7 april 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer was voorzien voor 17 en 18 mei 2010 maar is op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgesteld. Teneinde de Eerste Kamer en de regering in staat te stellen over de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen een zorgvuldige afweging te maken bij de plenaire behandeling, hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie de Kamer bij brief van 20 mei 2010 (EK 31.467, G) de voorlichting van de Raad van State van 28 april 2010 over die aangenomen amendementen (bijlage bij EK 31.467, G) aangeboden. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 29 juni 2010. Tijdens deze behandeling zijn de motie-Dölle (CDA) c.s. over de toepassing van artikel 172b van de Gemeentewet (EK 31.467, H) en de motie-Dölle (CDA) c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden om elementen uit de Engelse wetgeving te incorporeren in de Nederlandse wetgeving (EK 31.467, I) ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. SGP, CDA, VVD, SP, Fractie-Yildirim en de PvdA stemden voor. De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2010 de motie-Dölle (CDA) c.s. (EK 31.467, H) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft op 6 juli 2010 de motie-Dölle (CDA) c.s. (EK 31.467, I) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, PvdA, OSF en SP stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2008

titel

Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • beschrijving van de overlastproblematiek
  • de voorgestelde bevoegdheden
  • de verhouding van de voorgestelde bevoegdheden tot het bestaande instrumentarium
  • flankerend beleid
  • toetsing aan grondrechten
  • gevolgen voor de praktijk, administratieve, bestuurlijke en financiële lasten
  • voorbereiding en consultatie

Documenten

39