31.514

Wijziging Wet SUWI in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringDit wetsvoorstel wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en enkele andere wetten om bij te dragen aan een betere samenwerking in de keten van werk en inkomen en daarmee de dienstverlening door de keten te verbeteren.

Voor de ambities op het terrein van participatie schieten de mogelijkheden van de afzonderlijke organisaties tekort. De publieke partijen in de keten moeten intensiever samenwerken en verbindingen leggen met andere partijen, zoals werkgevers. De nauwere samenwerking raakt de gehele keten: de CWI, het UWV en gemeenten maar heeft bijzondere consequenties voor het UWV en de CWI, die bezig zijn hun dienstverlening te integreren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De  Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de SP stemde tegen. Tijdens de behandeling op 23 december 2008 is de Motie-Strik (GroenLinks) c.s over certificering van reïntegratiebedrijven (EK 31.514 / 31.707, E) ingediend en op diezelfde dag aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De wet is opgenomen in Staatsblad 600 van 30 december 2008.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 601 van 30 december 2008.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Invoering premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31.707).


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2008

titel

Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

25