31.707

Invoering premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouderDit wetsvoorstel beoogt de premievrijstelling voor ouderen effectiever te maken (alleen als werkgevers oudere werklozen in dienst nemen) en het aan het werk blijven tot de formele pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar te stimuleren.

De voorstellen houden o.a.in dat de werkgever voortaan gedurende drie jaar een premiekorting van 6500 euro per jaar kan toepassen bij het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder (1) en dat de werkgever bij het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder ook de premiekorting kan toepassen (2). Deze premiekortingen komen in plaats van de huidige systematiek van premievrijstelling voor oudere werknemers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.707, A) is op 11 november 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De  Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, SP, D66 en de PvdD stemden tegen. Tijdens de behandeling is op 23 december 2008 de Motie-Strik (GroenLinks) c.s over certificering van reïntegratiebedrijven (EK 31.514 / 31.707, E) ingediend en op diezelfde dag aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wijziging Wet SUWI in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering (31.514).


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

23