31.874

Herziening stelsel van gastouderopvangDit wetsvoorstel wijzigt de Wet kinderopvang en beoogt het kinderopvangstelsel voor de langere termijn financieel beheersbaar en toegankelijk te houden.

Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op de gastouderopvang en op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik. De maatregelen zijn beschreven in de brief van de regering aan de Tweede Kamer van 20 juni 2008 (TK 31.322, nr. 25PDF-document met bijlagePDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.874, C) is op 3 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, SP, GroenLinks, D66 en PvdD stemden tegen. De Motie-Linthorst (PvdA) over een koppeling tussen het aantal uren verrichte betaalde arbeid en de aanspraak op een toeslag voor kinderopvang (EK, 31.874, H) is op 7 juli 2009 met algemene stemmen aangenomen. De Motie-Linthorst (PvdA) c.s. over een beperking van de terugbetalingsverplichting (EK 31.874, I) is op 7 juli 2009 aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 345 van 25 augustus 2009.


Kerngegevens

ingediend

26 februari 2009

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

47