31.923

Wijziging van het legkippenbesluit 2003Dit voorstel voorziet in de inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284).

In het besluit van 30 juni 2010 wordt uitvoering gegeven aan de motie van 3 december 2009 van Tweede Kamerlid Atsma c.s., waarin de regering wordt verzocht om een overgangstermijn voor bestaande verrijkte en te verrijken kooien voor legkippen van 1 januari 2017 te verlengen naar 1 januari 2021 (TK 32.123 XIV, nr. 89).

Het besluit van 30 juni 2010 is bij brief van 7 juli 2010 (31.923, EK B / TK nr. 3, derde herdruk) voorgelegd aan de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 110, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD). Binnen dertig dagen na overlegging kan, ingevolge dit artikel, door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van één der Kamers de wens te kennen worden gegeven dat de inwerkingtreding van het besluit bij wet zal worden geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 31.923, 8) is op 27 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks, PvdD en D66 is daarbij aantekening verleend.

De fractie van de PvdA heeft tijdens de plenaire vergadering op 17 januari 2012 gemeld, te hebben verzuimd om aantekening te vragen bij de afhandeling van dit voorstel op 20 december 2011.


Kerngegevens

ingediend

14 maart 2011

titel

Inwerkingtreding van het besluit van 30 juni 2010, houdende wijziging van de overgangstermijn voor het verbod van het houden van legkippen in verrijkte kooien (Stb. 2010, 284)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

46