32.165

Tijdelijke wet pilot loondispensatieDit wetsvoorstel bevordert de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking door het voor een aantal werkgevers tijdelijk mogelijk te maken om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen als een werknemer door een arbeidsbeperking minder productief is. Aan de inzet van de loondispensatie wordt voor de groep zonder geldige Wsw-indicatie, de voorwaarde verbonden dat de toegangstoets daar aanleiding toe geeft.

Door dit voorstel ontvangt de werknemer een aanvullende uitkering van de gemeente. De regeling wordt als volgt: De werkgever ontvangt dispensatie en mag minder betalen dan minimumloon. De werknemer heeft een beschikking ontvangen waarin zijn "loonwaarde" is bepaald (gelet op zijn productiviteit) en hierin staat aangegeven hoeveel aanvullende uitkering de gemeente verschaft, tot maximaal het minimuumloon. Dit is een tijdelijke regeling in een aantal door de minister aangewezen gemeenten. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.165, A) is op 19 januari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 2010 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

9 oktober 2009

titel

Tijdelijke regels voor een pilot ter bevordering van de participatie van personen met een arbeidsbeperking met behulp van loondispensatie (Tijdelijke wet pilot loondispensatie)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en vervalt met ingang van 1 januari 2013.
  • 2. 
    Indien voor 1 januari 2013 een voorstel van wet is ingediend bij de Staten-Generaal om de pilot om te zetten in een structurele wettelijke regeling vervalt, in afwijking van het eerste lid, deze wet met ingang van de datum waarop dat voorstel van wet, nadat het tot wet is verheven, in werking treedt.

Documenten