32.287

Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting wachttermijn voor seizoenwerkersDit wetsvoorstel is een gevolg van het wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid, 32.052). Hiertoe moet de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) gewijzigd worden.

De eerste wijziging draagt via ketensamenwerking bij aan de handhaving van het migratiebeleid. In de Wav wordt geregeld dat indien referenten niet meer aan hun verplichtingen voldoen inzake de Vreemdelingenwet 2000, dit ook gevolgen kan hebben voor de tewerkstellingvergunning op grond van de Wav. De tweede wijziging betreft verkorting van de wachtperiode voor seizoensarbeiders.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.287, nr. 2) is op 7 oktober 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en PVV. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 november 2010 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2010

titel

Aanpassing van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten