32.334

Initiatiefvoorstel-Buitenweg Constitutionele toetsing door de rechterDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Buitenweg (GroenLinks) bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet en strekt ertoe de rechter een beperkte bevoegdheid te geven formele wetten te toetsen aan een aantal grondrechten. Wettelijke bepalingen die de rechter strijdig acht met één van de in het wetsvoorstel genoemde grondrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs of het gelijkheidsbeginsel, kunnen buiten werking worden gesteld.

Het overwegingsvoorstel 28.331 is op 2 december 2008 door de Eerste Kamer aangenomen.

Het overwegingsvoorstel en het onderhavige wetsvoorstel zijn oorspronkelijk ingediend door het toenmalige Tweede Kamerlid Halsema (GroenLinks). Het voormalige Tweede Kamerlid Sap heeft later de verdediging van dit initiatiefvoorstel overgenomen. Bij brief van 5 december 2013 (TK 32.334, nr. 7) heeft het voormalige Tweede Kamerlid Van Tongeren de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het feit dat zij het initiatiefvoorstel verder zou verdedigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 18 september 2018 (TK, 12) door het Tweede Kamerlid Buitenweg overgenomen van het voormalig Tweede Kamerlid Van Tongeren en ingetrokken.

De Tweede Kamer heeft op 9 oktober 2018 conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 27 september 2018 (TK, 13) besloten dat het wetsvoorstel moet worden geacht te zijn vervallen.


Kerngegevens

ingediend

8 maart 2010

titel

Voorstel van wet van het lid Buitenweg tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten