32.339

Implementatie EG-richtlijn kredietovereenkomsten voor consumentenDit wetsvoorstel voegt titel 7.2A over consumentenkredietovereenkomsten toe aan het Burgerlijk Wetboek ter gedeeltijke implementatie van EG-richtlijn 2008/48/EGPDF-document en de rectificatiePDF-document. De richtlijn levert een bijdrage aan de goede werking van de interne markt en regelt de bescherming van consumenten bij het sluiten van kredietovereenkomsten.

De richtlijn consumentenkrediet bevat regels over de relatie tussen de aanbieder van krediet en de consument.  De regels hebben betrekking op kredietreclame, informatieverstrekking, de beoordeling van de kredietwaardigheid en de inhoud van de kredietovereenkomst. Sommige bepalingen gelden ook (of zijn uitsluitend van toepassing) voor kredietbemiddelaars. Ook wordt de toegang tot gegevensbanken voor kredietaanbieders uit andere lidstaten geregeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.339, A) is op 23 november 2010 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 mei 2011 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2010

titel

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 11 juni 2010. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na 11 juni 2010, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

19