32.376

Wijziging Wet personenvervoer 2000 in verband met een verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de wegDoel van dit wetsvoorstel is het harmoniseren van de wijze van gunning van openbaredienstcontracten en het voorkomen van overcompensatie. Via de aanbesteding van openbare personenvervoerdiensten moet meer kwaliteit, transparantie en doelmatigheid in het vervoer bereikt worden.

In dit wetsvoorstel blijft het wel mogelijk om op regionaal niveau een integrale afweging te maken uitgaande van de mobiliteitsbehoefte van de reiziger, de toekomstige ruimtelijke en vervoersontwikkelingen en de beste daarbij passende regionale bereikbaarheid.

De voorgestelde wijzigingen vloeien grotendeels voort uit verordening (EG) nr. 1370/2000 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315PDF-document).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.376, A) is op 13 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 17 april 2012. Het voorstel is op 8 mei 2012 verworpen. VVD, CDA en SGP stemden voor. De tijdens de plenaire behandeling op 17 april 2012 ingediende motie-Smaling (SP) c.s. over het multimodaal willen aanbesteden van het openbaar vervoer door de stadsregio Amsterdam (EK 32.376, E) is op 8 mei 2012 ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

27 april 2010

titel

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

53
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-53] documenten