32.389

Wet revitalisering generiek toezicht

Dit wetsvoorstel voorziet in een vereenvoudiging van het stelsel van interbestuurlijk toezicht en in het zoveel als mogelijk concentreren van dat stelsel in de Provinciewet en de Gemeentewet. Met dit wetsvoorstel wordt onder andere uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt op het rapport 'Van specifiek naar generiek'  pdf icoon van de Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangementen (Commissie-Oosting).

In samenhang hiermee worden in beginsel de specifieke bepalingen betreffende interbestuurlijk toezicht in wetten waarin taken in medebewind worden gevorderd van organen van de provincie en de gemeente geschrapt of aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Meer info

Tweede Kamer
Meer info
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Meer info
Plenair
 
Meer info
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK 32.389, A) is op 27 september 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

20 mei 2010

titel

Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

schriftelijke voorbereiding


inbreng geleverd door


ondertekening


inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor artikel 2.1, onderdeel B, en artikel 5.2, onderdeel A, afwijkend kan worden vastgesteld;
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel 1.2, onderdeel J, in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Documenten