32.433

Wijziging Monumentenwet 1988 en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inzake modernisering monumentenzorgMet dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen zoals deze zijn geformuleerd in de beleidsbrief Modernisering van de Monumentenzorg (TK 32.156, nr. 1).

In de beleidsbrief zijn drie pijlers geïntroduceerd, die een basis geven aan een nieuwe, gemoderniseerde monumentenzorg. Dit zijn: Cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening (1), Krachtiger en eenvoudiger regelgeving (2) en Bevorderen van herbestemming van monumenten (3). Voorgesteld wordt meer generieke borging van cultuurhistorische waarden vooraf in het proces van ruimtelijke ordening, waardoor een vermindering van sectorale regelgeving achteraf mogelijk is. Bij deze verschuiving wordt de sectorale regelgeving niet afgeschaft, maar hervormd en wordt dit aangevuld met gebiedsgericht beleid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.433, A) is op 1 februari 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 24 mei 2011. Tijdens dat debat werden de motie-Meindertsma (PvdA) c.s. over normen waar cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek aan moet voldoen (EK 32.433, E) en de motie-Slager (SP) c.s. over historisch waardevolle interieurs van rijksmonumenten (EK 32.433, F) ingediend. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 mei 2011 na stemming bij zitten opstaan aangenomen. Fractie-Yildirim, VVD, D66, OSF, CDA, PvdA, ChristenUnie en de SGP stemden voor. De commissie ontving op 27 mei 2011 een brief (EK 32.433, G) van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een reactie op de motie Meindertsma (EK 32.433, E). Naar aanleiding van deze brief is de motie-Meindertsma ingetrokken tijdens de plenaire behandeling op 31 mei 2011. De motie-Slager (EK 32.433, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. SP, GroenLinks, Fractie-Yildirim, OSF, PvdD, ChristenUnie en SGP stemden voor.

Bij de behandeling van dit wetsvoorstel werden de beleidsbrief modernisering monumentenzorg en de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de Handreiking Erfgoed en Ruimte betrokken. De Handreiking is toegankelijk via www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2010

titel

Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten