32.549

Implementatie van herziene telecommunicatierichtlijnenDit wetsvoorstel wijzigt de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Richtlijn burgerrechten 2009/136/EGPDF-document, de Richtlijn betere regelgeving 2009/140/EGPDF-document en de BEREC-verordening nr. 1211/2009PDF-document op het gebied van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten in Nederlandse regelgeving. Hiermee wordt de werking van de interne markt voor elektronische communicatie verbeterd.

Door de implementatie van deze richtlijnen worden de Europese regelingen voor de elektronische communicatiesector gemoderniseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.549, A) is op 22 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 8 mei 2012 zonder stemming aangenomen.

Tijdens de plenaire behandeling op 8 mei 2012 zijn de Motie-Franken (CDA) c.s. over het bereiken van overeenstemming voor de zomer van 2012 of dat er in elk geval belangrijke stappen in die richting zijn genomen (EK 32.549, I), de Motie-Ester (ChristenUnie) c.s. inzake de mogelijkheid voor aanbieders van internettoegangsdiensten om tegemoet te komen aan een uitdrukkelijk verzoek van de abonnee om diensten of toepassingen op grond van door de abonnee gespecificeerde ideele motieven te belemmeren (EK 32.549, J) de Motie-Bröcker (VVD) c.s. over rechtvaardiging voor afwijking van Europese richtlijnen (EK 32.549, K) ingediend. De motie-Franken (CDA) c.s. (EK 32.459, I) is op 15 mei 2012 ingetrokken. De Motie-Bröcker (VVD) c.s. (EK 32.449, K) is op 15 mei 2012 aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De motie-Ester (ChristenUnie) c.s. (EK 32.549, J) is op 15 mei 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De ChristenUnie, CDA, SP en SGP stemden voor.

Dit voorstel werd gezamenlijk behandeld met het voorstel Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 (32.403).


Kerngegevens

ingediend

3 november 2010

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunicatierichtlijnen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  • 2. 
    In het koninklijk besluit kan worden bepaald dat artikel I, onderdeel Ga, terugwerkt tot een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Documenten

35