32.555

Implementatie richtlijn bemiddeling / mediation in burgerlijke en handelszakenDit wetsvoorstel wijzigt boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter implementatie van EG-richtlijn 2008/52/EGPDF-document over aspecten van bemiddeling / mediation in burgerlijke en handelszaken. Mediation is een methode van oplossing van geschillen buiten de de rechtbank.

De richtlijn mediation geeft regels voor grensoverschrijdend gebruik van mediations. De aspecten waarvoor implementatie nodig is betreffen vooral de relatie tussen een mediation en de civiele procedure. Het voorstel regelt onder meer een verschoningsrecht voor de mediator en sluiting van de verjaring van een vordering tijdens het mediationproces.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel  (EK 32.555, A) is op 21 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor. 

De minister van Veiligheid en Jusitite heeft dit wetsvoorstel bij brief van 13 mei 2013  (EK 32.555, H) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

12 november 2010

titel

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten