32.588

Verbeteringen en aanvullingen van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wettenDit wetsvoorstel voorziet in een aantal verbeteringen van en aanvullingen op de Crisis- en herstelwet en enkele door die wet gewijzigde wetten.

Met dit wetsvoorstel worden bepaalde aspecten verduidelijkt. Het betreft onder andere: het alternatievenonderzoek in het kader van de milieueffectrapportage; de relatie tussen het gebiedsontwikkelingsplan en het bestemmingsplan; het vastleggen van een basisnorm voor geluidhinder in woningen indien van Wet geluidhinder wordt afgeweken; de mogelijkheid om de bevoegdheid om een projectuitvoeringsbesluit vast te stellen te delegeren aan burgemeester en wethouders en de mogelijkheid dat reeds vastgestelde structuurvisies voor lokale projecten met nationale betekenis worden aangevuld, zodat er geen nieuwe structuurvisie hoeft te worden vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.588, A) is op 14 juni 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 als hamerstuk afgedaan. GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdD, OSF en 50PLUS is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

27 december 2010

titel

Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten