32.701

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaarsMet dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) per 1 januari 2012 in te trekken.

De regering vindt het niet passen dat er voor kunstenaars met een specifieke uitkeringsregeling andere regels gelden dan voor overige ondernemers en/of werknemers. Hierdoor gaan voor kunstenaars die een beroep doen op inkomensondersteuning van overheidswege dezelfde polisvoorwaarden gelden als voor ieder ander. Kunstenaars kunnen een beroep doen op de Wet werk en bijstand (WWB) of de Wet investeren in jongeren (WIJ).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 32.701, 2) is op 13 oktober 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2011 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, VVD, CDA en SGP stemden voor.

Tijdens de plenaire behandeling op 20 december 2011 zijn drie moties ingediend. De ingediende motie-Sent (PvdA) c.s. over het uitstellen van de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (EK 32.701, F) is verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie-Scholten (D66) c.s. over het overgangsrecht bij de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars (EK 32.701, G) is verworpen. PvdA, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor. De motie-Elzinga (SP) c.s. over de vergoeding van de frictiekosten van de Stichting Cultuur-Ondernemen (EK 32.701, H) is verworpen. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 9 oktober 2012 de brief van de staatssecretaris van SZW van 24 september 2012 (EK 32.701, I) over het overgangsrecht besproken. De commissie heeft besloten het voornemen van de staatssecretaris van SZW om de beoogde datum van inwerkingtreding van wetten en wetswijzigingen niet langer vast te leggen in een wetsvoorstel als toezegging in de categorie "legisprudentie" te registreren.


Kerngegevens

ingediend

18 maart 2011

titel

Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012


Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten