32.768

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebiedDit voorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EGPDF-document. Deze richtlijn beoogt bij te dragen aan de verwezenlijking van een open en transparante Europese markt voor defensie- en veiligheidsmateriaal waarin sprake is van meer concurrentie en gelijke concurrentievoorwaarden. De richtlijn dient op grond van artikel 72 van de richtlijn op 21 augustus 2011 door de lidstaten geïmplementeerd te zijn.

Door implementatie van de richtlijn ontstaat binnen de Europese Unie een geharmoniseerd wettelijk kader dat is toegesneden op het aanbesteden van opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid. Daarnaast heeft de richtlijn als doel meer concurrentie in de toeleveringsketen van de Europese defensie- en veiligheidsmarkt te bewerkstelligen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.768, A) is op 2 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 januari 2013 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, SP, D66, OSF en PvdD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

11 mei 2011

titel

Implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG (Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten