32.814

Implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gasDit wetsvoorstel strekt tot de implementatie van twee richtlijnen van de Europese Unie die onderdeel

uitmaken van het zogenoemde derde energiepakket. Het betreft richtlijn 2009/72/EGPDF-document betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en richtlijn 2009/73/EGPDF-document betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas. Het derde energiepakket heeft als doel om verbeteringen aan te brengen in de werking van de Europese interne energiemarkt. Een goed werkende interne markt creëert kansen voor economische groei en draagt bij aan een stabiele en duurzame energiehuishouding.

Met dit voorstel worden maatregelen ingezet om de energiemarkt beter te laten functioneren omdat gebleken is dat de huidige regels en voorwaarden onvoldoende kader bieden om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren. Om de energiemarkt beter te laten functioneren zijn daarom in het derde energiepakket tussen lidstaten verdergaande afspraken gemaakt. Hierin worden maatregelen genomen voor een betere scheiding van het eigendom en beheer van transportnetten voor gas en elektriciteit ten opzichte van activiteiten op het gebied van productie en levering. Dit voorstel beperkt zich tot wijzigingen in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die noodzakelijk zijn om de bepalingen van het derde energiepakket te implementeren. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.814, A) is op 28 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2012 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

17 juni 2011

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten