33.133

SZW-wetgeving in overeenstemming brengen met de motie-Jurgens c.s.Met dit voorstel worden de wetten op het gebied van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming gebracht met de motie-Jurgens c.s. over het niet toelaten van het afwijken van de wet door de regering bij het maken van lagere regelgeving (EK 21.109, A).

Naar aanleiding van deze motie heeft de regering Aanwijzing 33a toegevoegd aan de Aanwijzingen voor de regelgeving. In deze aanwijzing staat dat het niet is toegestaan om in lagere regelgeving (bijvoorbeeld een AmvB) af te wijken van wat bij hogere regelgeving (bijvoorbeeld wetgeving) geregeld is. Behalve als er sprake is van een experiment of bij een noodsituatie. Met dit voorstel worden een aantal wetten op het gebied van SZW aangepast.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK 33.133, nr. 2) is op 5 juli 2012 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 september 2012 als hamerstuk afgedaan. 


Kerngegevens

ingediend

29 december 2011

titel

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten